Työturvallisuus

Mestareilla on oma prosessi tapaturma- ja vaaratilanteiden käsittelylle. Tapaturmia dokumentoidaan ja käsitellään myös vuosiseurannassa. Toimenpiteitä tehdään tapaturmien vähentämiseksi ja vaaratilanteiden ennakoimiseksi. seuranta toimintaohjelman mukaisesti. mm. Työeläkeyhtiö Varman kanssa yhteistyötä. 

Työturvallisuus 

Työturvallisuuskoulutus on osa Henkilöstö – ja koulutussuunnitelmaa sekä osa Työsuojelun toimintaohjelmaa. Työturvallisuuskoulutus kortit ja todistukset dokumentoidaan sähköisesti. Työturvallisuus on järjestetty lakisääteisenä, tällä hetkellä Pihlajalinnassa. Vaadittavien henkilösuojainten käyttö on aina pakollista. Suojavarusteet ovat CE-hyväksyttyjä ja käytämme Suomalaisia suuria varustetoimittajia. 

Työturvallisuuden varmistaminen 

Asiakas vastaa työmaaturvallisuudesta ja työnjohdosta. Käydään keskustelua työnjohdon kanssa ennen työn aloitusta mahdollisista turvallisuus vaaroista (putoamissuojat, nostimet, yleinen siisteys jne.) Mestarit Henkilöstöpalvelut Oy ilmoittaa mahdollisista puutteista TR-työnjohtajalle / Skanska:n työnjohdolle. 
Asiakkaalla on velvollisuus informoida Mestareita työn vaativuudesta ja riskeistä sekä mahdollisista erityisolosuhteista. Mestareiden työmaakohtainen yhteyshenkilö selvittää työmaajohdon kanssa työn vaativuuden ja siihen liittyvät riskit. Pitkään alalla toimineet Mestareiden avainhenkilöt pyrkivät käymään kohteissa usein ja käymään keskustelua jos epäkohtia huomataan. 

Työturvallisuuden varmistaminen 

Mestareilla on käytössä oma esiperehdytysaineisto jossa käsitellään yleisiä työturvallisuuteen ja työntekoon liittyviä asioita. Varsinainen perehdytys työtehtävään ja työmaakäytänteisiin tapahtuu esiperehdyksen kautta ja työmaalla ennen töiden aloitusta. 
Tehtäväkuvaus käydään työntekijän kanssa läpi ennen töiden aloittamista. Mestareiden perehdyttämisessä käydään läpi yleiset käytännöt, työtehtävien vaativuus, mahdolliset laatuvaatimukset, riskit. Käymme läpi myös suojavarusteiden käytön, työterveyshuollon jne. Tällöin työntekijällä on mahdollisimman hyvät lähtökohdat työn aloittamiseen.